תנאים ומדיניות

תנאים מסחריים לתקנון האתר – חבילה של אהבה ובחזקת שניים

כללי
1. האמור בתקנון זה ובאתר כולו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא פונה ומתייחס לכל המגדרים באופן שווה.

 1. אתר אינטרנט זה שייך לבחזקת שניים (ע.פ 021810296) (להלן: "בחזקת שניים) וכולל חנות און-ליין להזמנת מוצרי בחזקת שניים.
  3. גלישה באתר, שימוש בו מכל סוג וביצוע כל פעולה בו מהווים הסכמה כי המשתמש ו/או הרוכש ו/או הלקוח (להלן: "הלקוח") קרא בקפידה תקנון זה, כי הבין אותו, כי הוא מסכים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיו באופן מלא. לפיכך הלקוח מסכים ומתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יוכלו להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין שמפורט לגביו בתקנון, כנגד בחזקת שניים ו/או מי מטעמה.
  4. הוראות התקנון ייתכן וישתנו מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של בחזקת שניים ואחריות הלקוח להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר.
  5. ואז-השימוש באתר זה במוצרי בחזקת שניים מותר לכל אדם שהינו בגיר, כשיר משפטית, אינו חסוי ויכול לבצע פעולות ללא צורך באישור אפוטרופוס. לא תחול על בחזקת שניים כל אחריות לכל נזק שיגרם בגין שימוש באתר או במוצרים הנמכרים בו על ידי מי שאינו עונה להגדרה כאמור.

מוצרי המארז

 1. ידוע ללקוח כי בחזקת שניים אינה היצרנית של המוצרים הנמצאים במארז וכי היא אינה אחראית על ייצור המוצרים הנמצאים במארז, וכל טענה ו/או תלונה בעניין המוצרים כאמור תהיה ותופנה כלפי היצרן בלבד. אחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.

משלוחים
7. ידוע ללקוח והוא מסכים לכך שמשלוח המארז ייעשה על ידי חברת שליחויות שהיא חברה נפרדת וחיצונית לבחזקת שניים אשר אינה נמצאת בשליטת או באחריות בחזקת שניים; כי ייתכנו שינויים ו/או עיכובים של מספר ימים מהמועד הקבוע באתר; וכי לבחזקת שניים אין כל שליטה ו/או אחריות על שינויים ו/או עיכובים אלו. על הלקוח חלה חובה להיות זמין לקבל את המוצר המועד שנקבע, וככל שלא יהיה זמין במועד זה לא יוכל הלקוח ו/או מי מטעמו לבוא בטענה ו/או דרישה כלפי בחזקת שניים ו/או מי מטעמה בעניין זה.
8. בחזקת שניים אינה אחראית לביטול הזמנה על ידה ו/או עיכוב באספקה מצידה אשר נובעים מכח עליון ו/או עיכוב אשר אינו בשליטתה ו/או באחריותה,

 1. המוצר שהוזמן וחויב יסופק לכתובת בישראל שהקליד הלקוח.
  10. החברה תספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה המפורטים באתר ואשר עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של בחזקת שניים. ובהתאם למדיניות החברת שליחויות
  11. לא יסופקו משלוחים בימי שישי, ערבי חג, חג וחול המועד, הימים כאמור לא ימנו במניין הימים לאספקת המארז.

רכישת המוצרים
12. ככל שלא שולמה התמורה בגין המוצר הזמנת הלקוח תבוטל

 1. ידוע ללקוח כי יש במארזים של בחזקת שניים משקאות אלכוהולים ועל כן הוא מצהיר ומתחייב כלפי בחזקת שניים בהזמנת המארז כי מלאו לו 18 שנים.
  14. ידוע ללקוח כי ייתכן שבמארז ישנם מוצרים עם כשרות בסיסית ואין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי בחזקת שניים ו/או מי מטעמה.

שימוש במוצרי המארז
15. ידוע ללקוח כי במארז עלולים להימצא מוצרים אלרגנים שונים, האחריות לשימוש במארז הינה על הלקוח בלבד ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בחזקת שניים ו/או מי מטעמה בעניין זה.
16. במארז יש מוצרים שונים השימוש במוצרים על אחריות הלקוח בלבד ולא יהיה טיעונים ותביעות

17. התמונות מיועדות להמחשה באתר ובכל פרסום מיועדות להמחשה בלבד. הלקוח מבין ומסכים כי ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
18. כל המחירים באתר מופיעים לצד המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ.
19. בחזקת שניים רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. בחזקת שניים רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לישנותם, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

קנין רוחני
20. כל הזכויות באתר, בתכניו, במארז ובכל מוצר אחר של בחזקת שניים לרבות אך לא רק הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם של בחזקת שניים בלבד, או של צדדים שלישיים שהרשו לבחזקת שניים להשתמש בהם, לרבות, אך לא רק, מאמרים, תכני האתר, צורת ותוכן המארז ו/או כל מוצר אחר של בחזקת שניים.
21. לקוח ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר, במארז או בחלק מהם לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר ו/או את המארז ו/או את תוכנו של האתר ו/או המארז, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר ו/או המארז.
22. חל איסור מוחלט להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מהאתר, תוכן האתר, המארז או המוצרים, לרבות אך לא רק תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידי הלקוח ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבחזקת שניים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן)

כללי שימוש באתר:
23. בחזקת שניים יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והמוצרים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר ובמוצרים – והכל, בלא צורך להודיע ללקוח על כך מראש.
24. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית בחזקת שניים להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. השימוש באתר נעשה באחריות הלקוח הבלעדית והמלאה.
  ביטול עסקה26. כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

  אבטחת מידע,

 2. בעת ביצוע הזמנה באמצעות האתר, יידרש הלקוח להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן: "הפרטים"). בחזקת שניים ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי ממנהליהם ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הלקוח בעת הקלדת הפרטים, וכל טעות כאמור הינה באחריות הלקוח בלבד. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
  28. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. הלקוח מבין ומסכים כי ייתכן שנגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לבחזקת שניים ו/או לאתר ו/או למי ממפעיליו ו/או למי ממנהליהם ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הלקוח), שמורה לבחזקת שניים ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההזמנה. מבלי לגרוע מכל האמור, בחזקת שניים מסירה מעצמה אחריות על תכני ונתוני הלקוחות שהוזנו באתר.
  29. בחזקת שניים נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל הניתן על סודיות מידע של לקוחותיה. ככל שעל אף מאמציה כאמור ייגרם נזק מכל סוג, ללקוח ו/או למי מטעמו בעניין זה, בחזקת שניים ו/או מי מטעמה אינם אחראיים לכך.מקום שיפוט
  30. הדין החל על השימוש באתר, על רכישה באמצעותו, על תקנון זה ועל כל התקשרות עם בחזקת שניים, הוא הדין הישראלי בלבד, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש ורכישה אלה, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט בבאר שבע.

 

בכל שאלה ו/או בעיה ניתן לפנות לבחזקת שניים באמצעות דואר אלקטרוניbehezkatshnaim@gmail.com.
הגבלת אחריות

צרו קשר

ניתן להתקשר או להשאיר פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם

 

   

  שלחו הודעה התקשרו